Kurs biblioterapii – zapisy do 29 lutego

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
serdecznie zaprasza na
KURS BIBLIOTERAPII

Kurs adresowany jest do osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie biblioterapii, szczególnie pedagogów i nauczycieli, bibliotekarzy oraz animatorów kultury, terapeutów warsztatów terapii zajęciowej, a także pracowników socjalnych i domów opieki.
Celem kursu jest doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez poznanie różnorodnych form pracy z tekstem literackim, stymulujących kreatywność i pobudzających aktywność. Uczestnicy kursu zapoznają się z wykorzystaniem metod biblioterapii w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną opartą na podstawach psychologiczno-literackich.
Kurs Biblioterapii przybliży nowe, szersze spojrzenie na literaturę i pokaże możliwości jej wykorzystania w różnych obszarach pracy dydaktyczno-wychowawczej, psychoedukacyjnej i terapeutycznej. Pogłębi zainteresowania uczestników wartościową książką i jej możliwościami wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego.
 
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe metody z wykorzystaniem tekstu literackiego w działaniach twórczych;
 • doskonalenie umiejętności odnajdywania walorów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych w tekstach literackich, w pracy indywidualnej i grupowej;
 • nabycie umiejętności konstruowania scenariuszy i planowania zajęć z tekstem literackim, w pracy z różnymi grupami, z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb uczestników zajęć;
 • kształtowanie  potencjału osobistego poprzez pogłębianie zainteresowań wartościową książką i możliwościami wykorzystania tekstu literackiego w działaniach twórczych;
 • doskonalenie warsztatu biblioterapeuty poprzez przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla wybranej grupy z wykorzystaniem poznanych metod.
PROGRAM KURSU
 • TEORETYCZNE I METODYCZNE PODSTAWY BIBLIOTERAPII – edukacyjne i terapeutyczne funkcje literatury (5 godz.)
 • ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY CZŁOWIEKA A POTRZEBY CZYTELNICZE (5 godz.)
 • DZIAŁANIA Z UTWORAMI LITERACKIMI – wspierające rozwój osobisty oraz służące budowaniu dobrego klimatu w grupie (10 godz.)
 • BAJKI I BAŚNIE LITERACKIE W PRACY Z DZIEĆMI – świat baśni i bajek światem uniwersalnych wartości oraz działań budujących poczucie wartości i wyobraźnię (15 godz.)
 • BIBLIOTERAPIA W PRACY WYCHOWAWCZEJ Z MŁODZIEŻĄ – zajęcia uwzględniające problemy celu i sensu życia, niedostosowania społecznego oraz systemu wartości (15 godz.)
 • BIBLIOTERAPIA W PRACY Z SENIORAMI I CZYTELNIKIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH – strategie działania i zasady pracy (15 godz.)
 • ARTETERAPIA INSPIRACJĄ DO DZIAŁAŃ W PRACY BIBLIOTERAPEUTY (15 godz.)
 • WARSZTAT BIBLIOTERAPEUTY – opracowanie i przeprowadzenie przez uczestników scenariuszy zajęć z tekstem literackim dla wybranej grupy dziecięco- młodzieżowej (20 godz.)
ORGANIZACJA KURSU
Kurs Biblioterapii obejmuje 100 godzin dydaktycznych;
Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej, w ramach 2-dniowych zjazdów (sobota – niedziela), raz w miesiącu. Terminy zajęć zostaną podane w późniejszym czasie. Zajęcia prowadzić będą doświadczeni wykładowcy, specjaliści w dziedzinie biblioterapii.
Absolwenci otrzymają zaświadczenia ukończenia Kursu Biblioterapii, z wyszczególnieniem liczby godzin i zrealizowanych bloków tematycznych.
Odpłatność za udział w kursie wynosi 1500 złotych. Istnieje możliwość rozłożenia odpłatności trzy raty, po 500 złotych każda. Terminy dokonywania opłat będą podane w późniejszym czasie.
 
REKRUTACJA do 29.02.2020 r.
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej) do dnia 29.02.2020 r. na adres: edukacja@woak.bialystok.pl lub faxem 85 740 37 19
 
Podpisanie umowy uczestnictwa w kursie nastąpi pierwszego dnia zajęć.
Szczegółowe informacje: Dział Edukacji WOAK, pokój 25, tel. 85 740 37 25 oraz na stronie www.woak.bialystok.pl
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA ZGŁOSZENIA
 

 

[ powrót ]